Loading

Thêm mới danh mục sản phẩm

  16/07/2018


Hướng dẫn thêm mới một danh mục sản phẩm

Trong trang quản trị ở danh mục bên trái đến phần Sản phẩm> Danh mục

Sau đó bấm nút Tạo mới để thêm một danh mục mới

*Đang cập nhật hình ảnh*

Và hoàn tất các nội dung website yêu cầu

*Đang cập nhật hình ảnh*

1. Hoàn tất điền tên danh mục ( hoặc tên loại sản phẩm )

2. Chọn danh mục cấp con hoặc giữ mặc định là cấp một (cấp cao nhất). Khi chọn danh mục cấp con bấm vào danh mục đó khi đó danh mục mới thêm vào là cấp con của danh mục vừa chọn.

3. Bấm Lưu lại để hoàn tất thêm một danh mục

Có thể bạn đang tìm